اموزش بافت عروسک خرگوش

وسایل لازم:

کاموای قهوه ای رنگ

کاموای زرد کمرنگ

کاموای قهوه ای روشن

کاموای سبز رنگ

کاموای سفید رنگ

کاموای زرد پررنگ

کاموای سبز پررنگ

کاموای صورتی چرک

کاموای سیاه رنگ

میل شماره 3 یک جفت

پشم شیشه جهت پر کردن داخل عروسک

کاموا باید به گونه ای باشد که 26 دونه در 36 ردیف با بافت ساده (یکرج زیر یک رج رو) و میل شماره 3 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

 توضیح:

هر جا که گفته شده یکی اضافه کنید منظور این است که دونه را دوبار ببافید یکی از زیر یکی از رو

( * اینو از مامی سایت برداشتم یعنی این جوری:

منظور از در جلو و پشت دانه از زير ببافيد همان kfb هست كه يك نوع از دانه اضافه كردن هست
كه طرز بافتش به اين صورت است:

يه بار از جلو و سمت چپ دونه ميل را داخل دونه ميكنيم و نخ را بيرون ميكشيم

يه بار ديگه از پشت و سمت راست دونه ميل را داخل دونه ميكنيم و نخ را بيرون ميكشيم

 

بافتن بدن عروسک

20 دونه با رنگ قهوه ای گردن سربیاندازید و 10 رج ساده ببافید

 بافتن سرشانه ها

رج افزایشی 1: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید) چهار بار، شش تا زیر, (یکی اضافه کنید)چهار بار، سه تا زیر، (تعداد دانه ها 28)

 رج بعد: از رو ببافید

 رج افزایشی 2: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید, یکی زیر) چهار بار، شش تا زیر، (یکیاضافه کنید، یکی زیر)چهار بار، سه تا زیر (تعداد دانه ها 36)

 سه رج ساده ببافید

 رج افزایشی 3: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها.

*این رج رو خیلی دقت کنین. تعداد دانه ها  در نهایت باید 48 تا باشه.

 بعد 25 رج ساده ببافید

 بافتن ران

 رج افزایشی 1: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید) 6 بار، 18تا زیر، (یکی اضافه کنید) 6 بار، 9تا زیر (تعداد دانه ها 60)

 رج بعد: از رو ببافید

 رج افزایشی 2: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافهکنید، یکی زیر) 6 بار، 9 تا زیر (تعداد دانه ها 72)

 سه رج ساده ببافید

 رج افزایش 3: ده تا زیر، (یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافهکنید، 2 تا زیر) 6 بار، 8 ت ازیر (تعداد دانه ها 84)

 بعد 27 رج ساده ببافید

 رج کاهشی 1: (2 تا زیر، دو تا یکی، 2 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 70)

  بعد 5 رج ساده ببافید

 رج کاهشی 2: (2 تا زیر، دو ت ایکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 56)

 بعد 3 رج ساده ببافید

 رج کاهشی 3: (یکی زیر، دو تا یکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 42)

 بعد 3 رج ساده ببافید

 رج کاهشی 4: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 28)

رج بعد: از رو ببافید

 رج کاهشی 5: (دو تایکی) تا انتها (تعداد دانه ها 14)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دانه هایباقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

بافتن سر عروسک

13 دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و دو رج ساده ببافید

رج افزایشی 1: بعد از هر دونه یکی اضافه کنید (تعداد دانه ها 26)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 2: (یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 39)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج افزایش 3: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 52)

بعد 5 رج ساده ببافید

بافتن گونه ها

رج افزایشی: 11 تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر)چهار بار، 15 تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 4 بار، 10 تا زیر (تعداد دانه ها60)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی 1: (4 تا زیر، دو تا یکی، 4 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 54)

بعد 5 رج ساده ببافید

رج کاهشی 2: (4 تا زیر، دو تا یکی، 3 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 48)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 3: 8 ت ازیر، (دو تا یکی) چهار بار، 16 تا زیر، (دو تا یکی) چهار بار، 8تا زیر (تعداد دانه ها 40)

بعد 5 رج ساده ببافید

بافتن قسمت جلو

رج کاهشی 1: (یکی زیر، دو تا یکی، یکی زیر) تا انتها(تعداد دانه ها 30)

بعد 7 رج ساده ببافید

رج کاهشی 2: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 20)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی 3: یکی زیر، (دو تایکی) نه بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 11)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از داخل دانه های میل رد کرده بکشید و محکم کنید

بافتن پشت گوشها (دو عدد ببافید)

ابتدا 8 دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و 12 رج سادهببافید

یک دونه در ابتدا و انتهای رج اضافه کنید

بعد 7 رج ساده ببافید

بعد 8 رج آخر را سه بار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها 16)

بعد 4 رج ساده ببافید

یک دونه در ابتدا و انتهای رج کم کنید

بعد 3 رج ساده ببافید

بعد 4 رج آخر را یکبار دیگر ببافید (تعداد دانه ها 12)

یک دونه در ابتدا و انتهای دو رج بعد کم کنید (تعداددانه ها 8)...کور کنید

بافتن آستر گوشها (دو عدد ببافید)

با رنگ قهوه ای روشن همانطور که در بالا برای قسمت پشتگوشها گفته شد ببافید

 بافتن دندانها (یک عدد ببافید)

ابتدا 4 دونه با رنگ سفید سربیاندازید و 3 رج ساده ببافید

بعد 3 رج از رو برای خط تا ببافید

بعد 2 رج ساده ببافید، با رج زیر شروع کنید.. کور کنید

بافتن دماغ (یک عدد ببافید)

ابتدا 14 دونه با رنگ صورتی چرک سربیاندازید

رج افزایشی: دو تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر، یکی اضافه کنید، سه تا زیر) دو بار، (تعداددانه ها 18)

3 رج ساده ببافید و با رج رو شروع کنید

رج کاهشی 1: (3 تا زیر، دو تا یکی، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی رابه زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، یکی زیر) دو بار، 2 تا زیر(تعداد دانه ها 14)

رج کاهشی 2: (2 تا رو، دو تا یکی از رو، دو تا یکی از رو) دو بار (تعداد دانه ها10)

رج کاهشی 3: یکی زیر، (دو تا یکی، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی رابه زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید) دو بار، یکی زیر (تعداد دانهها 6)

کاموا را ببرید مقداری نگه دارید و از داخل دانه هایروی میل عبور داده بکشید و محکم کنید

بافتن ساق پاها (دو عدد ببافید)

ابتدا 18 دونه با رنگ قهوه ای سربیانداید و 10 رج ساده ببافید

با رنگ قهوهای روشن بافت را ادامه دهید و 6 رج سادهببافید....کور کنید

بافتن پاها (دو عدد ببافید)

ابتدا 14 دونه با رنگ قهوه ای روشن برای پشت پاها سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

رج افزایشی 1: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 3 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دوبار، یکی زیر (تعداد دانه ها 18)

 رج بعد: از رو ببافید

 رج افزایشی 2: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 5 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دوبار، یکی زیر (تعداد دانه ها 22)

بعد 15 رج ساده ببافید

رج افزایشی 3: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 7 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دوبار، یکی زیر (تعداد دانه ها 26)

 بعد 3 رج ساده ببافید

رج افزایشی 4: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 9 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دوبار، یکی زیر (تعداد دانه ها 30)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج افزایشی 5: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 11 تازیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دوبار، یکی زیر (تعداد دانه ها 34)

بعد 7 رج ساده ببافید

 رج کاهشی 1: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونهنبافته را به روی بافته بیاورید، 12 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداددونه ها 30)

رج بعد از رو ببافید

 رج کاهشی 2: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونهنبافته را به روی بافته بیاورید، 10 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداددونه ها 22)

 رج بعد از رو ببافید

 رج کاهشی 3: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونهنبافته را به روی بافتهبیاورید، 8 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 22)

رج بعد از رو ببافید

رج کاهشی 4: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راستبگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، 6 تا زیر، دو تا یکی)دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 18)

رج بعد از رو ببافید...کور کنید

بافتن دم (یکی ببافید)

ابتدا 18 دونه با رنگ سفید سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

رج افزایشی 1: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 24)

بعد 3 رج ساده ببافید

رج افزایشی 2: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 30)

بعد 7 رج ساده ببافید

رج کاهشی 1: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 20)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 2: (دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 10)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید از داخل دانه هایمیل عبور داده بکشید و محکم کنید

بافتن دنباله کت (یکی ببافید)

دنباله چپ

ابتدا 3 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

یک دونه در انتهای رج اضافه کنید و 3 رج ساده ببافید

چهار رج آخر را 12 بار دیگر تکرار کنیذ (تعداد دانه ها 16)

کاموا را ببرید و دونه ها را به نخ بیاندزاید

دنباله راست

ابتدا 3 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

یک دونه در ابتدای رج اضافه کنید و 3 رج ساده ببافید

چهار رج آخر را 12 بار دیگر تکرار کنیذ (تعداد دانه ها 16)

به هم وصل کردن دنباله ها

رج بعد: 14 تا زیر، یک دونه نبافته به میل راستبگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، (تا اینجا مربوطبه دنباله راست بود), دو تا یکی، 14 دونه به زیر (اینها مربوط به دنباله چپ است)(تعداد دانه ها 30)

رج بعد: از رو ببافید

بعد 11 دونه در ابتدای دو رج بعد سربیاندازید (تعداد دانه ها 52)

11 دونه رو به این صورت اضافه می کنیم:

 

 

بافتن لبه های جلو

رج بعد: یکی اضافه کنید، تا یکی مانده به آخر به زیر ببافید، یکی اضافه کنید, یکی به زیر

رج بعد: از رو ببافید

دو رج آخر را شش بار دیگر ببافید (تعداد دونه ها 66)

بعد 2 رج ساده ببافید

بافتن یقه که به طرف بیرون برگشته است

رج کاهشی 1: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکیبه زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، تا 2 دونه مانده به آخر به زیر ببافید، دو تا یکی

رج کاهشی 2: دو تا یکی از رو، تا 2 دونه مانده به آخر از رو ببافید، دو تا یکی ازرو

دو رج آخر را 2 بار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها 54)

رج کاهشی 7: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را بهروی دونه بافته بیاورید، 2 تا به زیر، (یکی به زیر، دو تا یکی، 3 تا به زیر) تا 2دونه مانده به آخر، دو تا یکی (تعداد دونه ها 44)

رج کاهشی 8: دو تا یکی از رو، تا دو دونه مانده به آخر از رو، دو تا یکی از رو(تعداد دونه ها 42)

رج کاهشی 9: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را بهروی دونه بافته بیاورید، 2 تا به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی بهزیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 2 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار،10 تا به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را بهروی دونه بافته بیاورید، 2 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، 2 تا به زیر، دو تا یکی(تعداد دونه ها 32)

رج کاهشی 10: دو تا یکی از رو، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافید، دو تا یکیاز رو (تعداد دانه ها 30)

رج کاهشی 11: یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را بهروی دونه بافته بیاورید، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونهنبافته را به روی دونه بافته بیاورید، دو تا یکی) دو بار، 10 تا زیر، (یک دونهنبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافتهبیاورید، دو تا یکی) دوبار، دو تا یکی (تعداد دونه ها 20)

رج کاهشی 12: دو تا یکی از رو، تا دو دونه مانده بهآخر از رو ببافید، دو تا یکی از رو (تعداد دونه ها 18)...کور کنید

بافتن یقه ها

ابتدا 2 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید و در ابتدای رج بعد یکیاضافه کنید

رج بعد: از رو ببافید

دو رج آخر ا سه بار دیگر ببافید (تعداد دونه ها 6)

بعد 2 رج ساده ببافید

رج بعد: 4 دونه کور کنید و 4 ونه سربیاندازید و تا انتها به زیر ببافید (تعداددانه ها 6)

بعد 27 رج ساده ببافید

رج بعد: 4 تا کور کنید و 4 تا سربیاندازید و تا انتها به زیر ببافید (تعداددانه ها 6)

بعد 3 رج ساده ببافید

یک دونه در ابتدای رج بعد کم کنید

رج بعد: از رو ببافید

دو رج آخر را سه بار دیگر ببافید (تعداد دانه ها 2)...کور کنید

بافتن دستها (دو عدد ببافید)

ابتدا 6 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

 یک دونه در ابتدای دو رج بعد اضافه کنید

چهر رج آخر را یکبار دیگر ببافید (تعداد دانه ها 10)

بعد 2 دونه در ابتدای دو رج بعد برای زیربغل سربیاندازید (تعداد دونه ها 14)

 بعد 14 رج ساده ببافید

 بعد 2 رج به زیر برای سرآستین ببافید

بافت را با رنگ قهوه ای ادامه دهید و دو رج سادهببافید با رج زیر شروع کنید

رج افزایشی 1: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، 3 تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی بهزیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها 18)

رج بعد: از رو ببافید

رج افزایشی 2: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، 5 تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی بهزیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها 22)

رج بعد: از رو ببافید

 رج افزایشی 3: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، 7 تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی بهزیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها 26)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 1: یکی به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونهنبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 8 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی به زیر(تعداد دونه ها 22)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 2: یکی به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونهنبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 6 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی به زیر(تعداد دونه ها 18)

رج کاهشی 3: یکی به رو، (دو تا یکی از رو، 4 تا رو، دوتا یکی از رو) دو بار، یکی به رو (تعداد دونه ها 14)....کور کنید

 بافتن دکمه ها (سه عدد ببافید)

ابتدا 12 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و یک رج به زیر ببافید

کاموا را ببرید و ازداخل دونه های توی میل عبور داده بکشید و محکم کنید

بافتن موها (یک عدد)

 ابتدا 27 دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

رج کاهشی 1: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 18)

رج بعد: از رو ببافید

رج کاهشی 2: (دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 9)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از داخل دون هایمیل عبور داده بکشید و محکم کنید

 

اینا رو من نبافتم , یعنی چنگال , پنچه  و گل تو عروسک من وجود نداره. ولی شما ببافینع خوشگل میشه.

 بافتن چنگال پاها

ابتدا 12 دونه ا رنگ صورتی چرک سربیاندازید

رج کاهشی 1: 4 تا زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافتهرا به روی بافته بیاورید، دو تا یکی، 4 تا زیر (تعداد دونه ها 10)

رج کاهشی 2: 3 تا رو، دو تا یکی از رو، دو تا یکی از رو، 3 تا رو (تعداد دانه ها8)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید از داخل دانه هایمیل عبور داده بکشید و محکم کنید

بافتن پنجه دستها (دو تا ببافید)

 ابتدا با رنگ صورتی 10 دونه سربیاندازید.

رج کاهشی: 3 تا زیر، یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، دو تا یکی، 3 تا به زیر (تعداد دونه ها 8)

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دانه های باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

بافتن گلبرگهای گل نرگس

ابتدا 12 دونه با رنگ زرد کمرنگ سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید

بافتن گلبرگ اول:

رج بعد: یکی اضافه کنید، 2 تا به زیر حال برگردید و اینها را ببافید

بعد 3 رج ساده ببافید

رج کاهشی: یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید**

کاموا را ببرید و 150 سانتیمتر از آن نگه دارید و کاموا را از داخل یک دونه مانده از گلبرگ اول رد کنید و حال بقیه گلبرگها را همانطور که برای گلبرگ اول از *تا ** گفته شده ببافید در کل شش گلبرگ وجود خواهد داشت

بافتن گل مرکزی نرگس

ابتدا 18 دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید

رج کاهشی: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دونه ها 12)

بعد 6 رج ساده ببافید و با رج رو شروع کنید

کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دونه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید

 

و حالا وصل کردن عروسک خرگوش

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form