لالایی برای کودکان(5)

دسته: لالایی و شعر

گنجشک،لالا
سنجاب ، لالا
آمد دوباره
مهتاب ، لالا

لالا،لالایی،لالا،لالایی
لالا،لالایی،لالا،لالایی

گل زود خوابید
مثل همیشه
قورباغه ساکت،
خوابیده بیشه

لالا،لالایی،لالا،لالایی
لالا،لالایی،لالا،لالایی

جنگل!لالالا
برکه! لالالا
شب بر همه خوش
تا صبح فردا

لالا،لالایی،لالا،لالایی
لالا،لالایی،لالا،لالایی