آنچه کودکان زیر سه سال باید بدانند

 

 • آیا مفاهیم کم  زیاد  بزرگ  کوچک را میداند؟
 • آیا مفاهیم زیر  رو  بالا یا پایین را میداند؟
 • آیا مفهوم فاصله  یعنی دور و نزدیک را میداند؟
 • آیا مفهوم جلو  عقب را میداند؟
 • آیا مفهوم عمق (گودی) را میداند؟
 • آیا مفهوم کوتاه  بلند را میداند؟
 • آیا میتواند مداد را در دستش بگیرد؟
 • آیا میتواند مداد را در دستش به خوبی کنترل کند؟
 • آیا میتواند علاوه بر کنترل مداد روی صفحات کاغذ خط بکشد؟
 • آیا میتواند اشکال بسیار ساده را ترسیم کند؟
 • آیا میتواند رسم یک خط عمودی را تقلید کند؟
 • آیا میتواند یک خط عمودی رسم کند؟
 • آیا میتواند یک خط افقی رسم کند؟
 • آیا میتواند یک خط مارپیچ رسم کند؟
 • آیا میتواند یک دایره رسم کند؟
 • آیا میتواند صفحات کتاب را یکی یکی ورق بزند؟
 • آیا میتواند جملات دو کلمه ای درست کند؟ مانند : بابا رفته    من غذا
 •  آیا میتواند جملات چند کلمه ای حاوی فعل درست کند؟
 • آیا میتواند نسبتا با مهارت صحبت کند؟
 • آیا حافظه کوتاه مدت دیداری او در حدی هست که آنچه را دیده تا 30 ثانیه در ذهن نگهداری کند؟
 • آیا حافظه کوتاه مدت شنیداری او در حدی هست که آنچه راشنیده تا 30 ثانیه در ذهن نگه داری کند؟
 • آیا میتواند بین مفهوم عدد 1 با اعداد بیشتراز 1 تمایز قائل شود؟
 • آیا با شنیدن قصه کوتاه علاقه نشان میدهد؟
 • آیا میتواند مدت چند دقیقه به داستان گویی گوش فرا دهد؟
 • آیا میتواند یک داستان بسیار کوتاه بسازد؟
 • آیا نام اشیای معمولی را میداند؟
 • آیا اندام های بدن را میشناسد؟
 • آیا اجزای صورت را میشناسد؟
 • آیا میتواند به تنهایی راه برود؟
 • آیا میتواند از پله ها بالا وپایین برود؟
 • آیا میتواند با هر دو پا بالا و پایین برود؟
 • آیا میتواند برای یک لحظه روی یک پا بایستد؟
 • آیا به اندازه کافی چهاردست و پا رفته است؟
 • آیا به اندازه کافی سینه خیز رفته است؟
 • آیا به محرک های صوتی پاسخ میدهد؟
 • آیا میتواند اشیا را با چشم تعقیب کند؟
 • آیا حرکات دست و پا هماهنگی دارند؟
 • آیا میتواند چند بلوک پلاستیکی را روی هم قرار دهد؟
 • آیا میتواند با بلوک های پلاستیکی یک پل بسازد؟
 • آیا میتواند اشیا را پرتاب کند؟
 • آیا میتواند برخی از رفتارها را تقلید کند؟
 • آیا میتواند اشیا را روی زمین بکشد؟
 • آیا میتواند اشیا را هل دهد؟
 • آیا میتواند مهره های سوراخ دار را به نخ بکشد؟
 • آیا میتواند کاغذ را با قیچی برش بزند؟
 • آیا میتواند با استفاده از خمیر توپ گرد یا چیزی شبیه سوسیس درست کند؟
 • آیا میتواند دو سه قدم لیلی کند؟
 • آیا برتری جانبی کسب کرده است؟
 • آیا میتواند مدتی به صورت جمعی یعنی سه یا چهار نفره بازی کند؟
 • آیا به اندازه کافی شادابی و کنجکاوی دارد؟

منبع : http://avayeazade.com/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form